CV Số:187 /BVPHCN-TM V/v mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn lập E- hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê dịch vụ Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR), phần mềm Quản lý lưu trữ và truyền tải hình ảnh (Ris-pacs), phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân giai đoạn 3 năm (2024-2027)

cv 187 Thư mời dịch vụ tư vấn gói phần mềm