Giới thiệu

1. Quyết định số 213/1999-QĐ.UB ngày 11/9/1999 của UBND tỉnh Lào Cai.
2. Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai job работа