CV 65 MỜI CÁC NHÀ THẦU TƯ VẤN THỰC HIỆN GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƯ DỰ THẦU, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU.

cv 65 mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.pdfcv 65 mời các nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu