HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG , CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Thực hiện CV số 92 – CV/ĐU ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Đảng ủy Sở Y tế về việc xem truyền hình trực tiếp Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáng 09/12/2021 tại Hội Trường Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc thực hiện xem truyền hình trực tiếp chương trình Hội nghị từ Đài phát thanh truyền hình Lào Cai

Đây là  Hội nghị rất quan trọng, qua đó giúp các cán bộ, Đảng viên, người lao động cập nhật Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Là bài học sâu sắc giúp cán bộ, Đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.